De medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggen-schapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Ouders en leerkrachten kunnen zo via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
 

Wie zijn lid van de MR?
De MR van de Horizon bestaat uit vijf leden: 3 ouders en 2 leerkrachten. Inge Mathijssen, Astrid Lecomte, Ringo Janssen (afgevaardigde voor GMR), Kim Heres  en Inge van Baaren. 

Heb je vragen voor de MR? Schiet ons aan op school

Jaarplan en notulen